Genomförda aktiviteter

Genomförda aktiviteter i föreningen

Kontraktskrivning med medlemmar för utläggning av fiber

Vi har nu dragit igång kontraktstecknande för de medlemmar som ska vara med och få fiber ansluten.

 

Vi har kontrakterat NSI för fiberläggningen.

 

Nu går tåget! Har du inte blivit medlem än så är det hög tid.

Kom ihåg att i projekteringen räknar vi bara med de hushåll som har tecknat kontrakt för anslutning.

 

De som inte är med i denna omgång kommer inte att få del av de bidrag som vi får från bl a EU. De som beställer fiberindragning i ett senare skede får betala minst den faktiska kostnaden. Vi har hört exempel på priser runt 50 000 kr för detta.

Tillverkning av skyltar

Vi har tillverkat skyltar som delas ut bland medlemmarna, att sätta upp väl synligt. Detta tycker vi är ett bra och trevligt sätt att visa att det börjar hända något i bygden, nämligen att vi tänker ta vår trakt in i nästa generation av infrastruktur.

Skylten är i A3-format och är inplastad.

 

Skylten ser ut så här:

 

Skylten har rönt stort intresse bland befintliga medlemmar, och har också lett till en bra tillströmning av nya medlemmar.

 

Har du inte fått någon skylt? Ta kontakt med föreningen så hjälper vi dig!

Skyltar och banderoller

 

Nya skyltar har satts upp och banderoller är på gång. Allt för att locka fler medlemmar.

Ytterligare utökning av Åmål Norra Fiber

Som ni kanske har sett i PD så har vår förening utökats en andra gång. Denna gång är det fiberföreningen Åmål Västra som har valt att lägga ner arbetet i sin egen förening och istället gå in i vår förening.

 

När vi startade vår förening fanns ett landsbygdsprogram hos Länsstyrelsen som fiberföreningar kunde söka bidrag från. Detta program tog slut för ett år sedan, och ett nytt program påbörjades. Det nya programmet, som gäller mellan 2014 och 2020, är just på väg att starta. Två av våra styrelsemedlemmar deltog i en konferens i Göteborg den 13 september, där länsstyrelsen presenterade regler för bidragsansökan för fiberföreningar enligt det nya landsbygdsprogrammet.

 

Ansökningar som lämnas in ges poäng enligt ett antal kriterier. Föreningar som har högst antal poäng får bidrag beviljade först. För att över huvud taget få bidragsansökan behandlad, måste föreningen komma upp i ett visst antal poäng.

Allt detta kan du läsa om på jordbruksverkets hemsida, men här kommer en kort sammanfattning:

 

Hög anslutningsgrad ger högre poäng. Anslutningsgrad betyder hur stor andel av befintliga hushåll inom föreningens täckningsområde som kommer att anslutas till fibernätet.

Många anslutna hushåll med permanentboende ger också höga poäng. Detta syftar till att få större fiberföreningar som var och en täcker ett större område.

Dessa två kriterier står för 85 % av de poäng som kan erhållas. Dessutom kan föreningen i sin ansökan få poäng för utsedda personer med speciella funktioner såsom projektledare, ekonomiansvarig, med flera.

 

Då vi applicerade dessa regler på vår förening kunde vi se att Åmål Norra Fiber inte kom upp i stipulerat minsta antal poäng. När vi konstaterat detta, började vi fundera på hur vi skulle lösa detta problem. Samtidigt hade vi hört rykten om att Åmål Västra hade trögt att komma igång med sin förening. Därför kontaktade vi representanter för Åmål Västra’s styrelse för att diskutera läget. Faktum var ju att även Åmål Västra var för små för att kunna komma ifråga för bidrag enligt de nya reglerna.

Lösningen blev, som det stod om i PD, att Åmål Västra på sin årsstämma beslutade att lägga ner arbetet i sin förening och låta medlemmarna gå över till Åmål Norra Fiber. På detta sätt får Åmål Norra Fiber ett antal hushåll som gör att vi kommer upp i den nödvändiga poängsumman vid en bidragsansökan.

 

Vi hade redan tidigare i höst skickat in en första ansökan till länsstyrelsen enligt det nya landsbygdsprogrammet. Den 30 september var sista ansökningsdag för att komma med i den första omgången med bidragsansökningar. Ett par veckor före detta skickade länsstyrelsen ut information om uppgifter som saknades i inkomna ansökningar som var aktuella för den första perioden. Åmål Norra Fiber fick en sådan information med saknade uppgifter, så vi visste alltså att vi var med i första perioden.

 

Med de korta tidsramar som gällde så fanns inte tid att kalla till ett medlemsmöte i Åmål Norra Fiber för att diskutera en utökning av föreningen med Åmål Västra’s medlemmar. Istället tog styrelsen beslutet att ta över medlemmarna i Åmål Västra och införliva dem i vår ansökan till länsstyrelsen. Ansökan uppdaterades samt kompletterades med de uppgifter som saknades, och skickades in till länsstyrelsen den 30 september.

 

Styrelsen har beslutat att kalla alla medlemmar i Åmål Norra Fiber inklusive de nya medlemmarna från Åmål Västra till ett medlemsmöte för att informera närmare om och diskutera det arbete som har utförts i höst, samt det arbete som ligger närmast framför oss.

Uppdatering av ansökan till Länsstyrelsen

Inför den första omgången av behandlingar av bidragsansökningar har Länsstyrelsen skickat ut information till de föreningar som behöver komplettera sin ansökan..

Vi behövde komplettera med en karta som visar vårt tänkta område, samt en försäkran från Åmåls kommun om att vi följer kommunens bredbandsstrategi och att kommunen hålls informerad om föreningens arbete.

Vi har skickat in denna information, tillsammans med en uppdaterad ekonomisk plan.

Ansökan till Länsstyrelsen

En ny ansökan till Länsstyrelsen är inlämnad. För att vara helt korrekt så sker ansökan på Jordbruksverkets hemsida på internet.

Detta är en ansökan med preliminära siffror, men vi har gjort en hel del förarbete och vi tror att vi har ganska realistiska uppgifter.

Åmål Norra Fiber på Facebook

Utökning av upptagningsområde

Vi har nu även en Facebook-sida. Sidan är öppen och kan läsas även av dem som inte är medlemmar på Facebook.

Denna sida kommer att användas för korta, snabba uppdateringar av vad som händer i föreningen.

 

Klicka på länken på förstasidan, så kommer Du direkt till Facebook-sidan.

Vi beslutade i slutet av 2014 att utöka vårt upptagningsområde till att även omfatta området Mo. Då intresserade inom det området inte hade bildat någon förening än, så passar det bra att de går med i Åmål Norra fiber i stället.

 

I och med årsstämman 2015 valdes ett antal medlemmar från Mo-området in i styrelsen.

Med detta kan hopslagningen sägas vara klar, och vi jobbar nu som en förening med täckningsområde enligt kartan på kartsidan.

Årsstämma 2015

Årsstämman 2015 hölls den 6 maj på Berga Bistro.

 

Ett 40-tal medlemmar var närvarande. Årsstämmoprotokoll kommer att läggas upp här på hemsidan så snart det är justerat.

Informationsmöte 13 mars 2013

Den 13 mars 2013 hölls ett informationsmöte för boende inom fiberföreningens täckningsområdet.

Mötet hölls i Berga Bistro, och ett drygt trettiotal personer var närvarande för att ta del av informationen.

 

Inbjudna till mötet som talare var Rolf Berg, Ponus Karlsson och Magnus Nilsson.

 

Rolf Berg jobbar på Leader, ett projekt drivet av Västra Götalandsregionen tillsammans med ett antal Dalslandskommuner.

Rolf är så kallad fiberlots, vilket innebär att han stöttar bildandet av nya fiberföreningar samt hjälper nya föreningar att sprida

information om fiberutbyggnad.

 

Pontus Karlsson är IT-chef i Åmåls kommun, och han berättade om kommunens roll i och visioner för bygdens fiberutbyggnad.

 

Magnus Nilsson är medlem i styrelsen för vår grannförening Edsleskogs fiberförening. Eftersom Magnus till vardags jobbar på en bank i Åmål, så gav han en genomgång av den ekonomiska aspekten på fibersatsningen sett ur den enskilde medlemmens perspektiv.

 

Samtal med kommunledningen

Runt årsskiftet 2013-2014 har medlemmar ur styrelsen haft ett par möten med kommunledningen i Åmål rörande fiberutbyggnad i kommuunen. Även medlemmar från grann-föreningar har varit närvarande.

 

Vid dessa möten har understrukits vikten av fiberutbyggnad för kommunens framtida attraktionskraft.

 

Det har också framförts önskemål om att kommunen ska ta någon form av samordningsroll i utbyggnadsarbetet.

 

Mötena har hittills inte lett till några konkreta resultat, men vi hoppas på att kommunledningen har gjorts medveten om betydelsen av den fiberutbyggnad som vi strävar för.

Bidragsansökan hos Länsstyrelsen

I och med att vi gick in i år 2014 så var bidragsperioden för bidrag till fiberinstallation slut.

 

Vi har fått meddelande från Länsstyrelsen att vår ansökan avslagits på grund av detta.

Samtliga fiberföreningar som inte har hunnit komma igång med installation har fått samma besked.

 

I dagsläget pågår arbete på Länsstyrelsen med utformning av bidrag för den nya bidragsperioden.

 

Alla föreningar som önskar bidrag måste lämna in en ny ansökan till Länsstyrelsen.

Utskick till alla boende

I mitten av april gjordes ett utskick till alla boende inom föreningens täckningsområde.

Utskicket innehöll en kort information om vad som skett i föreningen, nuläget samt några motiv för att skaffa fiber.

 

Utskicket innehöll också en kallelse till årsstämman 7 maj, där alla boende kallades. Endast medlemmar har rösträtt, men det påpekades att det går bra att bli medlem på stämman.

 

Årsstämma 2014

Årsstämma för 2014 avhölls den 7 maj i Berga Bistro.

En ordinarie styrelse valdes och arbetet med föreningen fortsätter.

 

Se under fliken 'Mötesprotokoll', där årsstämmoprotokollen finns att läsa.

Informationsmöte för boende i Mo-området

Den 26 februari 2015 hölls ett informationsmöte i Mo bygdegård för intresserade inom gamla Mo-Berga fiberområde.

I och med sammanslagningen med Åmål Norra Fiberförening fick mötesdeltagarna information om att vid intresse för att få fiber gå med i Åmål Norra Fiber i stället.

Information gavs av Folke Lindell, drivande i Mo-Berga-området samt Kurt Svensson, ordförande i Åmål Norra Fiber.

Informationsblad och anmälningsblanketter delades ut. Anmälningsblanketten var den samma som kan hämtas hem här på hemsidan, se sidan Medlemsansökan.

En särskild kontakt för boende inom Mo-området har lagts till, se sidan Kontakt.